Reklamační formulář

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                 www.thebez.cz

Společnost:                               Pierpaolo Sdrigotti

Se sídlem:                                 Náměstí Jiřího z Lobkovic 2459/19, Praha 3

IČ:                                               87694379

E-mailová adresa:                    pierpaolo.sdrigotti@gmail.com

Telefonní číslo:                         +420 774 929 933

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:         

Moje adresa:                                

Můj telefon a e-mail:               

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dne ……..........…. jsem ve Vašem obchodě ………..……… vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:…………………………………………………………………………………..………..………………………………………..…………………….………………………………………………………………………………………..

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání:
  2. Datum obdržení:
  3. Číslo objednávky:
  4. Číslo bankovního účtu pro případ vrácení peněz:
  5. Jméno a příjmení spotřebitele: 
  6. Adresa spotřebitele:
  7. Email: 
  8. Telefon:

 

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

……………………… dne …….…..…

 

______________________________________

 Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.